Services

We provide translation service for both personal documents (e.g. letter, contract etc.) and official documents issued by the government sector (e.g. birth certificate, marriage certificate, etc).

Translation from Thai – English and English – Thai (with optional service for legalized document by department of consular affairs, ministry of foreign affair)

Translation from Thai – German and German – Thai (done by certified translator from Embassy of the Federal Public Germany)

Additionally, we are trusted with translation service for other different languages such as French, Chinese, Japanese and Korean.

Translation service for personal letters (English – Thai) starts from 200 Baht/page.

Translation service for official document (Thai – English) starts from 300 Baht/page (Household Registration).

For other official documents from government sector, the translating fee is based on the difficulty and complexity of document;

 1. Household Registration
 2. ID Card
 3. Yellow Card (Substitute for ID Card)
 4. Marriage Certificate (Kor Ror 3)
 5. Marriage Registration (Kor Ror 2)
 6. Affirmation of Freedom to Marry
 7. Certificate of Divorce
 8. Birth Certificate or Place of Birth Certification
 9. Divorce Registration
 10. Death Certificate
 11. Certificate of Personal Name Change (Sor 3)
 12. Certificate of Surname Change (Sor 2)
 13. Certificate of Surname Registration (Sor 1)

Our service also covers contracts and other documents.

The translation period for each document is three to five days. All documents are sealed with “ certified correct translation” by professional translators.

For documents requiring legalization from by department of consular affairs, ministry of foreign affair, the entire process (translation & legalization) takes about 1-2 weeks. The sending and receiving of documents can be done via post which is much more convenient for our clients.


 

เรามีการบริการแปลเอกสารทั้งที่เป็นเอกสารส่วนตัว ( เช่น จดหมาย, สัญญา ฯลฯ ) และเอกสารที่ออกโดยทางราชการ ( เช่น สูติบัตร, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนบ้านฯลฯ ) เป็นภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • แปลเอกสารจากภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย (มีบริการประทับตรา กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)
 • แปลเอกสารจากภาษาไทย-ภาษาเยอรมัน และจากภาษาเยอรมัน-ภาษาไทย (แปลโดยล่ามที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตเยอรมัน)

นอกจากนี้ยังรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ฯลฯ

 • จดหมายส่วนตัว (อังกฤษ-ไทย)  ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท
 • เอกสารราชการ (ไทย-ภาษาอังกฤษ)  ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท ( ทะเบียนบ้าน )

ราคาค่าแปลเอกสารราชการขึ้นอยู่กับความยากง่าย ตัวอย่างเอกสารที่เราให้บริการแปล มีดังนี้

 1. ทะเบียนบ้าน
 2. บัตรประชาชน
 3. ใบเหลือง (ใช้แทนบัตรประชาชน)
 4. ใบสำคัญการสมรส (คร.3)
 5. ทะเบียนการสมรส (คร.2)
 6. หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส หรือ หนังสือรับรองความเป็นโสด
 7. ใบสำคัญการหย่า
 8. หนังสือรับรองการเกิด หรือ หนังสือรับรองสถานที่เกิด
 9. ทะเบียนการหย่า
 10. มรณบัตร
 11. ใบเปลี่ยนชื่อ (ช.3)
 12. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.2)
 13. ใบสำคัญการจดทะเบียนชื่อสกุล(ช.1)
  รวมถึงสัญญาและเอกสารอื่น ๆ

เอกสารใช้เวลาในการแปล 3- 5 วัน และมีการประทับตรารับรองการแปลจากผู้แปลมืออาชีพ

ในส่วนของเอกสารราชการที่ต้องการประทับตรากรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ใช้ระยะเวลาในการแปลและรับส่งเอกสาร 1- 2 สัปดาห์ ( มีบริการรับงานและส่งคืนทางไปรษณีย์ ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องมาด้วยตนเอง )